xqzz.net
当前位置:首页 >> 二年级下学期数学口算题 >>

二年级下学期数学口算题

小学二年级数学下册口算题 天天练 班级: 姓名: 日期: 24 ÷4= 27+63= 9 *4= 36÷6= 9*7= 56÷8= 28+6= 7*5= 3*4= 30÷5= 63÷9= 4*5= 7÷1= 25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=

62 - 小学二年级数学下册综合练习题(一)一、口算 380-200= 28÷4= 43+50= 6*7= 87-55= 51÷7= 37+45= 71-26=1600-700= 5900-2000= 74+32= 120+50=二、填空 1、长方形有四个( )角,长方形( )边相等. 2、四千 写作:( ) 三千零七 写作:(

二年级数学下册口算题 100 道 1) 16÷ 4= 2) 5÷ 5= 3) 20÷ 5= 4) 12÷ 4= 5) 4* 3= 6) 18+6= 7) 30÷ 6= 8) 2÷ 2= 9) 6÷ 1= 10) 8+4= 11) 20÷ 5= 12) 12÷ 2= 13) 3* 3= 14) 24÷ 6= 15) 10÷ 5=

学习资料 口算题 日期 62+15= 54-13= 84+3+7= 16+13= 68-39= 86+4+6= 77-48= 17+17= 46+23+17= 84-19= 18+20= 22+45+15= 61-23= 65+28= 19+55-15= 13+69= 92-38= 77+24-

4*5+44= 11-40÷8= 第 64 页 共 72 页 二年级数学脱式计算题 77-46+32= 65-38+26= 79+19-56= 58-36+27= 93+23+94= 77-76+32= 69-(39-23)= 4+27-16= 99+(25-24)= 84-27

二年级下册数学口算题大全 1) 6*3= 2) 5+58= 3) 24÷3= 4) 3700-370= 5) 8500-5500= 6) 58-36= 7) 4*8= 8) 8*9+21= 9) 8*9+21= 10) 420+80= 11) 4*3÷2= 12) 4600+4700= 13) 27÷3+6

时间:2010-04-15 作者:匿名 来源:网络 1) 6*3= 2) 5+58= 3) 24÷3= 4) 3700-370= 5) 8500-5500= 6) 58-36= 7) 4*8= 8) 8*9+21= 9) 8*9+21= 10) 420+80= 11) 4*3÷2= 12) 4600+4700= 13) 27÷3+6= 14) 9*9= 15) 280+450= 16) 27÷9= 17) 43-30=

(1) 6*3= (2) 5+58= (3) 24÷3= (4) 3700-370=(5) 8500-5500= (6) 58-36= (7) 4*8= (8) 8*9+21=(9) 8*9+21= (10) 420+80= (11) 4*3÷2= (12)4600+4700=(13) 27÷3+6= (14) 9*9= (15) 280+450= (16) 27÷9=(17) 43-30= (18) 8÷1= (19) 420+80= (20) 64-8=

二年级下册数学口算题大全(100题) 小学二年级数学口算题(共十套) 学习方法分享:提高口算能力的方法 1、重视口算算理的训练 我们现在所学的无非是“10以内的加减”“十几加(减)几”“20

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com